Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2017

noms
11:53
9579 d931
Reposted fromtwarze twarze viajointskurwysyn jointskurwysyn
noms
11:48
5979 e37b
Reposted fromJuliettevonCat JuliettevonCat vialordminx lordminx
noms
11:47
noms
11:46
To była właśnie ta dziewczyna,
na która czekałbyś i wiek.
A ona z innym szła do kina.
I była zima, padał śnieg.
— z listu do A. Osieckiej
noms
11:42
0401 c428
Reposted frompiepszoty piepszoty viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 18 2017

21:36
0415 59f0 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamarlylee marlylee

August 17 2017

noms
15:57
4653 e320
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
noms
15:57
15:53
9655 71b3 500

thyreoidectomia:

how I see myself in the future:

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasatyra satyra

August 08 2017

noms
12:02
9299 72cd
Reposted frombicyclelove bicyclelove viaretaliate retaliate
noms
12:02
Nie uśmiechaj się, wiem, że nie przespałaś nocy.
Reposted frommefir mefir viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 05 2017

noms
11:25
3618 4d78
noms
11:23
7492 194a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
noms
11:21
noms
11:19
1942 da42 500
Reposted fromprzegrany przegrany viajointskurwysyn jointskurwysyn
noms
11:16
6853 67e5

July 26 2017

00:38
5876 f474 500
Reposted fromkimik kimik viajointskurwysyn jointskurwysyn
noms
00:37
noms
00:31
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via owo-pisane.tumblr.com)
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viaretaliate retaliate
noms
00:29
Śniło mi się, że wszystko wyjaśniliśmy i nie mieliśmy do siebie żadnego żalu.
Reposted fromkonwalia konwalia viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl