Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

07:46
3148 355d
Reposted fromfreakish freakish viaMezame Mezame
noms
07:44
1781 2e2a 500
Reposted fromsarazation sarazation viaMezame Mezame

April 20 2017

noms
11:55
A gdy się zejdą, raz i drugi, kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością, bardzo się męczą, męczą przez czas długi, co zrobić, co zrobić z tą miłością?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromwynne wynne viagoszko goszko
noms
11:51
noms
08:38
2001 534f 500
Reposted fromsarazation sarazation viaretaliate retaliate
noms
08:28
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaMezame Mezame
08:21
2510 8edf
Reposted fromstrzepy strzepy viaOFFka OFFka
noms
08:21
8261 c58a 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaOFFka OFFka
noms
08:12
1904 0d91 500
Reposted fromsarazation sarazation viaMezame Mezame

April 05 2017

noms
11:49
9344 8ec4
Reposted fromsiegmunda siegmunda vialordminx lordminx

April 03 2017

noms
15:15
4374 f6c2
Reposted fromkarahippie karahippie viazapachsiana zapachsiana
noms
15:06
5487 1896 500
Reposted bydefinicjamiloscinevertimelessczekoladowezatracenieparachuteDeathlylostazazelczekoladowysenhormezanokturnalshitsurispeakofthedevilszerszergosieniajethraiamanartistjagaanimeduszcleriiwikszkaktuiamsuperwomanlaluszekgolondrinaprzestrzenniepoznanaskylarkkaciemilordziedommka

March 13 2017

noms
16:39
8759 bd5c
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaolakocie olakocie
16:25
6067 a4f5
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaClary Clary

March 05 2017

noms
12:28
8120 cf3a
Reposted fromcalifornia-love california-love
noms
12:28
2044 bc7a
Reposted fromcalifornia-love california-love

July 02 2015

noms
09:01
4537 7116 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialeksandra leksandra
noms
09:01
4522 a652
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialeksandra leksandra

July 01 2015

noms
20:44
noms
20:43
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl