Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2019

19:20
7556 9d73
Reposted fromzprycaz zprycaz viaMezame Mezame
noms
19:19
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadusielecc dusielecc
noms
19:19
3542 af00 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadusielecc dusielecc
noms
19:18
1463 b5a9 500
Reposted fromwstawaj wstawaj viadusielecc dusielecc
19:17
2367 f2ae 500
Reposted fromunco unco viadusielecc dusielecc
noms
19:16
To wszystko przez ten wysoki ton, który wzięliśmy (…) na samym początku. I stało się coś okropnego: wszystkie formy pośrednie są między nami niemożliwe
— Listy Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory
noms
19:15
Reposted fromshakeme shakeme viaOFFka OFFka
noms
19:15
7574 f13c 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaOFFka OFFka
19:15
2210 b682 500
Reposted fromunco unco viaOFFka OFFka
noms
19:11
5199 dfa1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyra satyra
noms
19:11
19:11
9169 892b 500
może karma wraca...
noms
19:09
1023 2e2a 500
Reposted fromsoftboi softboi viadusielecc dusielecc
noms
19:09
noms
19:08
2429 226b
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMezame Mezame
noms
19:07
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix viaMezame Mezame
noms
19:06
9803 a844
Reposted fromdontbemad dontbemad viasatyra satyra
noms
18:32
1594 29bc 500
Reposted fromlaters laters viasatyra satyra
noms
17:07
17:04
1055 59f3
Reposted fromessenceofnature essenceofnature viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl